ഫോറസ്റ്റ് മാനേജ്‌മെന്റ് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടില്‍ ഫെലോ പ്രോഗ്രാം

ഭോപാൽ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് (ഐ.ഐ.എഫ്.എം.) ജൂലായിൽ ആരംഭിക്കുന്ന ഫെലോ പ്രോഗ്രാം ഇൻ മാനേജ്മെന്റ് (എഫ്.പി.എം.) പ്രവേശനത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ഗവേഷണമേഖലകൾ: കമ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് എക്സ്റ്റെൻഷൻ...

പ്രതിഭാ പോഷണത്തിന് സഹായിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളും ഓൺലൈൻ ക്‌ളാസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും: മുഖ്യമന്ത്രി – PRD Live

പ്രതിഭാ പോഷണത്തിന് സഹായിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളും ഓൺലൈൻ ക്‌ളാസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും: മുഖ്യമന്ത്രി – PRD Live Home /വിദ്യാഭ്യാസം/പ്രതിഭാ പോഷണത്തിന് സഹായിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളും ഓൺലൈൻ ക്‌ളാസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും: മുഖ്യമന്ത്രി Source...