ഡി.സി.എ അഞ്ചാം ബാച്ച് പരീക്ഷ ജൂലൈ 12 മുതൽ – PRD Live

സ്‌കോൾകേരള നടത്തുന്ന ഡിപ്ലോമ ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ കോഴ്‌സ് (ഡി.സി.എ) അഞ്ചാം ബാച്ചിന്റെ പൊതു പരീക്ഷ ജുലൈ 12ന് ആരംഭിക്കും. തിയറി പരീക്ഷ ജൂലൈ 12 മുതൽ 16...

സ്‌കോൾ കേരള: തീയതി നീട്ടി

2021-22 അധ്യയന വർഷം സ്‌കോൾ-കേരള മുഖേനെ ഹയർ സെക്കൻഡറി കോഴ്‌സിൽ രണ്ടാം വർഷ പ്രവേശനം, പുന:പ്രവേശനം നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ജൂൺ 30 വരെ ഓൺലൈനായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം....