റിലീജിയസ് പ്രോപ്പഗന്റിസ്റ്റ് ഇന്റർവ്യൂ

കേരള ദേവസ്വം റിക്രൂട്ടമെന്റ് ബോർഡ് വിജ്ഞാപനം ചെയ്ത ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വത്തിലെ പ്രോപ്പഗന്റിസ്റ്റ് (കാറ്റഗറി നമ്പർ-19/2020) തസ്തികയിൽ നേരിട്ടുള്ള നിയമനത്തിന് അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ച ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ അഭിമുഖം ജൂലൈ 13, 14, 15, 16 തീയതികളിൽ ആലുവയിലെ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ നടക്കും. ഇന്റർവ്യൂ മെമ്മോ 28 മുതൽ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് പ്രൊഫൈലിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം.

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *