സാമ്പത്തിക സംവരണം: പി.എസ്.സി. ഉപപട്ടികയില്‍ 164 മുന്നാക്ക സമുദായങ്ങള്‍

തിരുവനന്തപുരം: സാമ്പത്തിക സംവരണത്തിനുള്ള പി.എസ്.സിയുടെ ഉപപട്ടിക(സപ്ലിമെന്ററി ലിസ്റ്റ്)യില്‍ 164 മുന്നാക്ക സമുദായങ്ങളിലെ അംഗങ്ങളെ ഉള്‍പ്പെടുത്തും. ഈ മാസം മൂന്നാം തീയതി പൊതുഭരണവകുപ്പ് പുറത്തിറക്കിയ ഉത്തരവില്‍ പറയുന്ന മുന്നാക്ക സമുദായങ്ങള്‍ക്കാണ്...

കേരള സർവകലാശാലാ പരീക്ഷകൾ 28 മുതൽ

തിരുവനന്തപുരം: കേരള സർവകലാശാലയുടെ പരീക്ഷകൾ ജൂൺ 28, 29 തീയതികളിൽ ആരംഭിക്കും. കോവിഡ് സാഹചര്യത്തിൽ വിദ്യാർഥികൾക്ക് വീടിനടുത്തുളള കോളേജുകളിൽ പരീക്ഷയെഴുതാൻ സൗകര്യമൊരുക്കി സർവകലാശാലാപരിധിക്ക് പുറത്തുള്ള കോളേജുകളും സെന്റുറുകളാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ബി.എസ്‌സി.,...

ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വത്തിൽ മെഡിക്കൽ സൂപ്രണ്ട്, ഫിസിഷ്യൻ നിയമനം – PRD Live

കേരള ദേവസ്വം റിക്രൂട്ടമെന്റ് ബോർഡ് വിജ്ഞാപനം ചെയ്ത ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വത്തിലെ മെഡിക്കൽ സൂപ്രണ്ട് (കാറ്റഗറി നം. 39/2020) ഫിസിഷ്യൻ (കാറ്റഗറി നം.22/2020) തസ്തികകളിൽ നേരിട്ടുള്ള നിയമനത്തിന് അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ച...

റിലീജിയസ് പ്രോപ്പഗന്റിസ്റ്റ് ഇന്റർവ്യൂ

കേരള ദേവസ്വം റിക്രൂട്ടമെന്റ് ബോർഡ് വിജ്ഞാപനം ചെയ്ത ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വത്തിലെ പ്രോപ്പഗന്റിസ്റ്റ് (കാറ്റഗറി നമ്പർ-19/2020) തസ്തികയിൽ നേരിട്ടുള്ള നിയമനത്തിന് അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ച ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ അഭിമുഖം ജൂലൈ 13, 14,...