കേരള സർവകലാശാലാ പരീക്ഷകൾ 28 മുതൽ

തിരുവനന്തപുരം: കേരള സർവകലാശാലയുടെ പരീക്ഷകൾ ജൂൺ 28, 29 തീയതികളിൽ ആരംഭിക്കും. കോവിഡ് സാഹചര്യത്തിൽ വിദ്യാർഥികൾക്ക് വീടിനടുത്തുളള കോളേജുകളിൽ പരീക്ഷയെഴുതാൻ സൗകര്യമൊരുക്കി സർവകലാശാലാപരിധിക്ക് പുറത്തുള്ള കോളേജുകളും സെന്റുറുകളാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ബി.എസ്‌സി.,...

ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വത്തിൽ മെഡിക്കൽ സൂപ്രണ്ട്, ഫിസിഷ്യൻ നിയമനം – PRD Live

കേരള ദേവസ്വം റിക്രൂട്ടമെന്റ് ബോർഡ് വിജ്ഞാപനം ചെയ്ത ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വത്തിലെ മെഡിക്കൽ സൂപ്രണ്ട് (കാറ്റഗറി നം. 39/2020) ഫിസിഷ്യൻ (കാറ്റഗറി നം.22/2020) തസ്തികകളിൽ നേരിട്ടുള്ള നിയമനത്തിന് അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ച...

റിലീജിയസ് പ്രോപ്പഗന്റിസ്റ്റ് ഇന്റർവ്യൂ

കേരള ദേവസ്വം റിക്രൂട്ടമെന്റ് ബോർഡ് വിജ്ഞാപനം ചെയ്ത ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വത്തിലെ പ്രോപ്പഗന്റിസ്റ്റ് (കാറ്റഗറി നമ്പർ-19/2020) തസ്തികയിൽ നേരിട്ടുള്ള നിയമനത്തിന് അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ച ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ അഭിമുഖം ജൂലൈ 13, 14,...