ടി.‌ഡി‌.എസ് മുതൽ എൽ‌.ടി.‌സി വരെ: ഈ നിയമങ്ങൾ‌ ഇന്ന് മുതൽ‌ മാറും

പുതിയ സാമ്പത്തിക വർഷം ആരംഭിക്കുന്നതോടെ നികുതി നിയമങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി സുപ്രധാന മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു. ഈ സുപ്രധാന മാറ്റങ്ങളെല്ലാം പുതിയ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ നികുതിദായകർക്ക് ബാധകമാണ്. കേന്ദ്ര ബജറ്റ്...

ആദായ നികുതി വകുപ്പിന്റെ ഈ സന്ദേശം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ? എങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യണം

ആദായനികുതി റിട്ടേൺ (ഐടിആർ) ഫയൽ ചെയ്യാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വരുമാനത്തിൽ ഉയർന്ന മൂല്യമുള്ള ഇടപാടുകൾ കൃത്യമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ട ചില നികുതിദായകരിലേക്ക് ആദായനികുതി വകുപ്പ് എത്തിച്ചേരാൻ തുടങ്ങി....

ആദായനികുതി റിട്ടേൺസ് 2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷം: ALERT! പിഴ ഒഴിവാക്കാൻ ഈ തീയതിക്ക് മുമ്പായി നിങ്ങളുടെ ഐടിആർ ഫയൽ ചെയ്യുക

2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ആദായനികുതി റിട്ടേൺ നിങ്ങൾ ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ചെയ്യേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു. റിട്ടേൺ സമർപ്പിക്കാത്ത എല്ലാവർക്കും ആദായനികുതി വകുപ്പ് അലേർട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആദായനികുതി...

നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത മാസം മുതൽ നിങ്ങളുടെ പാൻ കാർഡ് പ്രവർത്തനരഹിതമാകും

നിങ്ങളുടെ പാൻ നിങ്ങളുടെ ആധാറുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ, ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ നിങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക ഇടപാട് നടത്താൻ കഴിയില്ല നിങ്ങളുടെ പാൻ നിങ്ങളുടെ ആധാർ കാർഡുമായി ലിങ്കുചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ പാൻ...

അടുത്ത മാസം ഒന്നാം തീയതി മുതൽ ജി.എസ്.ടി. യിൽ (2021 ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ) നിലവില്‍ വരുന്ന ചില പ്രധാന മാറ്റങ്ങൾ

ഇ-ഇൻവോയ്സ് (e-invoice) 2017-18 മുതൽ 2020-21 വരെ ഏതെങ്കിലും സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 50 കോടിക്ക് മുകളിൽ വിറ്റുവരവുള്ള ഉള്ള നികുതിദായകർക്ക് 2021 ഏപ്രിൽ ഒന്നുമുതൽ അവരുടെ B2B (ചരക്കിന്റെയും...