ജി. എസ്. റ്റി. ആർ -3ബി, ജി. എസ്. ടി. ആർ -4 റിട്ടേണിലെ ഇളവുകൾ

നോട്ടിഫിക്കേഷൻ 18/2021 പ്രകാരം ജി. എസ്. റ്റി. ആർ -3ബി റിട്ടേണിലെ പലിശനിരക്കിലുള്ള ഇളവുകൾ വിഭാഗം 1 മുന്‍ സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെ വാര്‍ഷിക വിറ്റുവരവ് 5 കോടിയില്‍ കൂടുതല്‍...