വിദേശ എം.ബി.ബി.എസ്: പരിശീലനഫീസ് ഗഡുക്കളായി അടയ്ക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ അനുമതി

കണ്ണൂർ: വിദേശമെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ നിന്ന് എം.ബി.ബി.എസ്. കഴിഞ്ഞ വിദ്യാർഥികൾക്ക് കേരളത്തിൽ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് സർക്കാർ നിശ്ചയിച്ച 1.2 ലക്ഷം വാർഷിക ഫീസ് പ്രതിമാസഗഡുക്കളായി അടയ്ക്കാമെന്ന് സർക്കാർ. അതേസമയം ഒന്നിച്ചടച്ചവർക്ക്...

മെഡിക്കൽ കോഴ്‌സ്‌: രണ്ടാംഘട്ട മോപ് അപ്പ് അലോട്ട്മെന്റ്

തിരുവനന്തപുരം: 2020-21 അധ്യയന വർഷത്തെ എം.ബി.ബി.എസ്./ബി.ഡി.എസ്. കോഴ്സ് ഒഴികെയുള്ള മെഡിക്കൽ, മെഡിക്കൽ അനുബന്ധ കോഴ്സുകളിലേക്ക്‌ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒന്നാംഘട്ട മോപ് അപ്പ് അലോട്ട്മെന്റിനുശേഷം വന്ന ഒഴിവുകളിലേക്കുള്ള അലോട്ട്മെന്റ് പ്രവേശന പ്പരീക്ഷാ...